Záložné podmienky

  1. Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci (§ 118 ods. 1 a § 119 ods. 1 Obč. zákonníka), o ktorých záložca (fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby) vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy.
  2. Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne spolu s jej príslušenstvom (§ 121 ods. 3 Obč. zákonníka) voči záložcovi alebo voči záložnému dlžníkovi, ak je ním osoba rozdielna od záložcu. Príslušenstvo pohľadávky sa za zmluvné obdobie tvorí na základe počtu pracovných kalendárnych dní v zmluvnom období a príslušnej úrokovej miery. S rastúcou dĺžkou zmluvného obdobia úroková miera klesá.

  3. Presné znenie záložných podmienok uvádzame pri každej záložni zvlášť.

  4. Predĺženie záložnej doby je možné len vzájomnou dohodou pred jej uplynutím na návrh záložného dlžníka, ak súčasne je zaplatené zročné príslušenstvo pohľadávky.

  5. Ak záložný dlžník do konca záložnej doby, alebo do doby predĺženej dohodou podľa bodu 3 neobnoví pohľadávku spolu s jej zročným príslušenstvom, príslušenstvo pohľadávky sa zvyšuje o príslušné % denne až do dňa realizácie predaja založenej veci. Deň predaja sa ešte do zvyšovania príslušenstva započítava. Záložca má predmet zálohu poistený na vopred dohodnutú sumu, ktorá je uvedená na záložnej zmluve časti "A". V prípade, že záložňa nevie záložcovi vrátiť predmet zálohu, záložca má nárok na rozdiel medzi poistnou sumou a pôžičkou bez naráta­nia príslušenstva. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na vecnom vyrovnaní.

  6. Súčasťou záložnej zmluvy je dohoda, s ktorou záložca súhlasí, aby nároky záložne zabezpečené zálohom boli uspokojené priamym predajom predmetu záložnej zmluvy za predpokladu, že záložca neprevezme predmet zálohu najneskôr v deň uvedený v záložnej zmluve.

  7. O tom, či sa určitá vec môže stať predmetom záložnej zmluvy rozhoduje poverený zamestnanec záložne. Na prevzatie veci do zálohu nie je právny nárok. Predmetom záložnej zmluvy nemôžu byť poškodené a nekompletné veci ako aj veci, ktoré nie sú funkčné. Vec, ktorá je v záručnej dobe sa musí odovzdať aj s listinami umožňujúcimi uplatnenie záruky.

  8. Výber veci zo záložne je možný len osobne na OP alebo na splnomocnenie s OP.

  9. Uvedené záložné podmienky je možné zmeniť pred uzavretím záložnej zmluvy

  10. DO ZÁLOŽNE NENOSTE VECI POCHÁDZAJÚCE Z TRESTNEJ ČINNOSTI !!!

UPOZOZNENIE !!! 

V prípade že budú založené veci pochádzať z trestnej  činnosti záložňa poskytne osobné údaje ako aj videozáznam osoby, ktorá veci doniesla

Policajnému zboru SR